Novela vyhlášky č. 441/2013 Sb.

Oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb. byla novelizována vyhláškou č. 199/2014 Sb. účinnou od 1.10.2014.

Tato poměrně rychlá novela (již po 10 měsících), byla pravděpodobně vyvolána nutností provedení opravy v ustanoveních týkajících se oceňování některých druhů pozemků, a to zejména komunikací, manipulačních ploch a pod.

Nová oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb.

Dne 1.1.2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška).

Do vyhlášky byly zapracovány pojmy nového občanského zákoníku a došlo ke změně metodiky oceňování některých druhů nemovitých věcí.

Největších změn doznala část vyhlášky upravující oceňování stavebních pozemků.

Základní cena stavebního pozemku vychází nyní z ceny stavebního pozemku vyjmenovaných obcí (zpravidla okresní města), okresů nebo oblastí.

Výsledná cena platná pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří je platná i pro pozemky v jednotném funkčním celku (to jsou na zastavěnou plochu souvisle navazující zahrady a ostatní plochy se společným účelem jejich využití). Dříve se cena ostatních plocha a zahrad násobila koeficientem 0,4.

Z prvních praktických zkušeností vyplývá, že nepříliš zdařilé jsou ustanovení týkající se oceňování komunikací, manipulačních ploch a podobných druhů pozemků.

 

 

Úprava definice obvyklé ceny dle zákona o oceňování majetku

Definice obvyklé ceny uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, byla v novele zákona č. 303/2013 Sb. upravena.

Do textu § 2 odstavce 1) byla přidána věta: „Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním“.

Základní ustanovení upravená novelou jsou uvedena zde.

 

Znalecké posudky, odhady, oceňování nemovitostí a majetku.