Znalecké posudky

Znalec

Znalec zpracovává znalecké posudky a vykonává jinou odbornou činnost pro potřeby soudů, orgánů veřejné moci, institucí, ale i pro potřeby ostatních právnických a fyzických osob – občanů.

Znalce jmenuje ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu, a to pro určitý obor, odvětví a specializaci.

Evidenci znalců vede Ministerstvo spravedlnosti – viz internetový portál.

Znalecký posudek

Znalecký posudek je písemný dokument zpracovaný znalcem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

V zadání znaleckého posudku je vymezen úkol, případně otázky, které má znalec zodpovědět.

Znalec v posudku pak nejdříve popíše zkoumanou skutečnost (tzv. nález), provede znalecké posouzení (posudek), a na závěr formuluje odpovědi na zadané otázky.

Písemný znalecký posudek je svázán sešívací šňůrou připevněnou k poslední straně a přetištěnou znaleckou pečetí, která obsahuje malý státní znak, jméno znalce a jeho obor, jednotlivé strany znaleckého posudku jsou očíslovány a na poslední straně je připojena znalecká doložka, která obsahuje označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku.

Znalecký posudek v soudním řízení

V případě soudního řízení zadává vypracování znaleckého posudku soudce.

Znalecký posudek může objednat i účastník řízení a pokud má tento posudek všechny náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, přihlíží se k němu stejně, jako by byl objednán soudem.

Znalecký posudek o ceně nemovitosti

Znalecký posudek o ceně nemovitosti může být zpracován dle účelu, pro který je posudek určen a dle požadavků objednavatele na určení (stanovení):

Není tedy pravdou, jak se často traduje, že znalecký posudek může obsahovat pouze ocenění dle cenového předpisu a že tržní odhady zpracovávají pouze odhadci.

Vždy záleží na účelu k jakému bude znalecký posudek použitý a na zadání znaleckého úkolu, který vytyčuje objednavatel.

Např., pro účely platby daně z nabytí nemovitých věcí, znalecký posudek bude obsahovat pouze ocenění dle cenového předpisu.

Pro účely majetkového vypořádání, může znalecký posudek obsahovat odhad obvyklé (tržní) ceny, např. porovnávací metodou, výnosovou metodou, nebo kombinací nákladové a výnosové metody. Je vhodné, aby posudek obsahoval i ocenění dle cenového předpisu, není to však nutné.

Soudy velmi často vyžadují, aby znalecký posudek obsahoval odhad ceny obvyklé a zároveň i ocenění dle cenového předpisu.

Banky v úvěrovém řízení požadují odhad obvyklé ceny, který nemusí být zpracován formou znaleckého posudku, ale jako ocenění na základě živnostenského oprávnění (oceňování majetku). Ocenění musí být zpracováno s využitím tržních metod.

Na rozsahu znaleckého posudku závisí výsledná odměna znalce.

Znalecké posudky, odhady, oceňování nemovitostí a majetku.