Nová oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb.

Dne 1.1.2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška).

Do vyhlášky byly zapracovány pojmy nového občanského zákoníku a došlo ke změně metodiky oceňování některých druhů nemovitých věcí.

Největších změn doznala část vyhlášky upravující oceňování stavebních pozemků.

Základní cena stavebního pozemku vychází nyní z ceny stavebního pozemku vyjmenovaných obcí (zpravidla okresní města), okresů nebo oblastí.

Výsledná cena platná pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří je platná i pro pozemky v jednotném funkčním celku (to jsou na zastavěnou plochu souvisle navazující zahrady a ostatní plochy se společným účelem jejich využití). Dříve se cena ostatních plocha a zahrad násobila koeficientem 0,4.

Z prvních praktických zkušeností vyplývá, že nepříliš zdařilé jsou ustanovení týkající se oceňování komunikací, manipulačních ploch a podobných druhů pozemků.