Cena administrativní

Cena administrativní je cena zjištěná dle cenového předpisu. Od 8.2.2016 je účinná vyhláška ministerstva financí č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb. a vyhlášky č. 53/2016 Sb.

Zákon o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot a služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy. Zákon o oceňování majetku se nevztahuje na sjednávání cen.

Cenový předpis obsahuje různé způsoby ocenění, dle druhu nemovitých věcí, a to nákladový způsob, porovnávací způsob, výnosový způsob, popř. kombinaci nákladového a výnosového způsobu.

Nákladový způsob

Používá se zejména u průmyslových objektů, budov a hal, vedlejších staveb, rodinných domů nad 1100 m3 obestavěného prostoru. Ocenění vychází ze základní ceny za 1 m3 obestavěného prostoru, vyjadřující stavební náklady na postavení budovy – jednotné ceny pro celou ČR dle druhu stavby. Základní ceny nevyjadřují stav trhu s nemovitostmi. Základní cena se upraví podle vybavení a odečte se opotřebení. Rozdíl mezi takto zjištěnou nákladovou cenou a cenou tržní je zohledněn indexem trhu a indexem polohy.

Porovnávací způsob

Používá se u rodinných domů (do 1100 m3 obestavěného prostoru), chat, garáží, bytů. Ocenění vychází ze základních cen za 1 m3 obestavěného prostoru, popř. u bytů za 1 m2 podlahové plochy bytu, stanovených na základě statistického vyhodnocení dle kupních smluv. Základní ceny tedy již obsahují vliv stavu trhu.

Ocenění staveb kombinací nákladového a výnosového způsobu

Tímto způsobem se oceňují budovy a haly pokud jsou celé pronajaté, a nebo i některé vyjmenované stavby (např. administrativní budovy, budovy pro obchod a služby, bytové domy, sklady), které jsou buď pronajaty jen částečně a nebo pronajaty nejsou, ale jejich stavebně technický stav pronajmutí umožňuje .

Pozemky

Stavební pozemky se oceňují buď dle cenové mapy stavebních pozemků, pokud má daná obec platnou cenovou mapu, a nebo cena vychází ze základní ceny 1 mstavebního pozemku vyjmenovaných obcí, okresů nebo oblastí (většinou cena stavebního pozemku v okresním městě), upravené indexem cenového porovnání.

Zemědělské pozemky se oceňují podle bonitovaných půdně ekologických jednotek BPEJ.

Znalecké posudky, odhady, oceňování nemovitostí a majetku.