Cena porovnávací

Cena porovnávací  se určuje na základě porovnání oceňované nemovitosti s podobnými nemovitostmi, u kterých byl zrealizován prodej, popř. které jsou nabízeny na trhu.

Ocenění porovnávací (komparativní) metodou se provádí na základě analýzy trhu a vyhodnocení cenové databáze.

Pro cenové porovnání se používá buď metoda monokriteriální (používá jedno srovnávací kritérium) a nebo metoda multikriteriální (používá více srovnávacích kritérií).

Metoda přímého porovnání – oceňovanou nemovitost přímo porovnáváme s cenovými vzorky z databáze.

Metoda nepřímého porovnání – oceňovanou nemovitost nepřímo porovnáváme přes definovaný etalon (průměrná, standardní nemovitost). Tuto metodu používá Vyhláška ministerstva financí č. 441/2013 Sb. v případě oceňování orovnáním bytů, rodinných domů, chat a garáží.

U nemovitostí, které se použijí pro cenové porovnání, je nutné znát cenu a dále vlastnosti, které budeme porovnávat s vlastnostmi oceňované nemovitosti. Pro každou vybranou vlastnost oceňované nemovitosti musí existovat známá vlastnost srovnávací nemovitosti.

Posuzované vlastnosti jsou zejména poloha (lokalita, občanské vybavení obce, poloha v obci, doprava apod), technické vybavení a stav nemovitosti, velikost nemovitosti (výměry podlahové plochy, zastavěné plochy, obestavěný prostor, velikost pozemku), příslušenství nemovitosti.

Znalecké posudky, odhady, oceňování nemovitostí a majetku.