Oceňování majetku

Oceňování majetku je živnost vykonávaná na základě živnostenského oprávnění oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, nehmotný majetek, finanční majetek a nebo podnik.

Činnosti spojené s oceňováním věcí movitých a nemovitých (stavby, byty a nebytové prostory, pozemky, trvalé porosty včetně lesů), nehmotného a finančního majetku a podniku (například oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na označení a výrobně technických poznatků, oceňování práv odpovídajících věcným břemenům). Činnosti spojené s oceňováním pohledávek, oceňováním převzetí ručení a oceňováním poskytnutí zajištění.

Dokumenty zpracované na základě živnostenského oprávnění však nelze použít v případech, kdy jsou zvláštními předpisy vyžadovány znalecké posudky zpracované soudními znalci.

Znalecké posudky, odhady, oceňování nemovitostí a majetku.