Znalecké posudky

Znalec

Znalec zpracovává znalecké posudky a vykonává jinou odbornou činnost pro potřeby soudů, orgánů veřejné moci, institucí, ale i pro potřeby ostatních právnických a fyzických osob – občanů.

Znalce jmenuje ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu, a to pro určitý obor, odvětví a specializaci.

Evidenci znalců vede Ministerstvo spravedlnosti – viz internetový portál.

Znalecký posudek

Znalecký posudek je písemný dokument zpracovaný znalcem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

V zadání znaleckého posudku je vymezen úkol, případně otázky, které má znalec zodpovědět.

Znalec v posudku pak nejdříve popíše zkoumanou skutečnost (tzv. nález), provede znalecké posouzení (posudek), a na závěr formuluje odpovědi na zadané otázky.

Písemný znalecký posudek je svázán sešívací šňůrou připevněnou k poslední straně a přetištěnou znaleckou pečetí, která obsahuje malý státní znak, jméno znalce a jeho obor, jednotlivé strany znaleckého posudku jsou očíslovány a na poslední straně je připojena znalecká doložka, která obsahuje označení seznamu, v němž je znalec zapsán, označení oboru, v němž je oprávněn podávat posudky, a číslo položky, pod kterou je úkon zapsán ve znaleckém deníku.

Znalecké posudky, odhady, oceňování nemovitostí a majetku.