Cena porovnávací

Cena porovnávací  se určuje na základě porovnání oceňované nemovitosti s podobnými nemovitostmi, u kterých byl zrealizován prodej, popř. které jsou nabízeny na trhu.

Ocenění porovnávací (komparativní) metodou se provádí na základě analýzy trhu a vyhodnocení cenové databáze.

Pro cenové porovnání se používá buď metoda monokriteriální (používá jedno srovnávací kritérium) a nebo metoda multikriteriální (používá více srovnávacích kritérií).

Metoda přímého porovnání – oceňovanou nemovitost přímo porovnáváme s cenovými vzorky z databáze.

Metoda nepřímého porovnání – oceňovanou nemovitost nepřímo porovnáváme přes definovaný etalon (průměrná, standardní nemovitost). Tuto metodu používá Vyhláška ministerstva financí č. 441/2013 Sb. v případě oceňování

Znalecké posudky, odhady, oceňování nemovitostí a majetku.