Cena zjištěná

Cena zjištěná je cena, která je určená dle cenového předpisu (tzv. „cena vyhlášková“, „cena úřední“ apod.).

Ocenění dle prováděcí vyhlášky zákona o oceňování majetku.

Znalecké posudky, odhady, oceňování nemovitostí a majetku.